obrázek

ASOCIACE NÁHRADNÍ VÝCHOVY

Lublaňská 33, Praha 1


STANOVY


Stanovy lze stáhnout ve v souborech ve formátu Microsoft WORLD

Stanovy Asociace náhradní výchovy

Registrovány u Ministerstva vnitra ČR dne 3.2.2000

Čl. I

Úvodní ustanovení

Asociace náhradní výchovy je občanské sdružení ( dále jen sdružení). Sídlem sdružení je Praha 2, Lublaňská 33.

 Čl. II

Právní postavení sdružení

Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR. Sdružuje jednotlivce, organizace a instituce zabývající se výchovou a vzděláním dětí a mládeže mimo původní rodinu, také však prevenci, ochranou veškeré mládeže před škodlivými vlivy. Spolupracuje s dalšími subjekty v České republice, které mají k této problematice vztah. Je otevřena i spolupráci se zahraničními odborníky.

Čl. III

Cíl sdružení, činnost sdružení

  1.  Cílem vzniku a existence sdružení je organizování dalšího vzdělávání členů, ochrana jejich práv, koordinace odborných vlivů a zvýšení kvality práce. Všechny tyto činnosti směřují k prohloubení humanizace výchovného působení a zkvalitnění péče o děti a mládež.

 2.      Činnost sdružení je zaměřena zejména:

     a)      na zkvalitnění péče o děti a mládež umístěné v náhradní výchově

     b)      na organizování a provádění kursů, školení a výcviku, související s problematikou náhradní výchovy

     c)      na zvyšování informovanosti a odbornosti pracovníků v oblasti náhradní výchovy

ČL. IV

Členství

1.      Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami sdružení a chtějí se podílet na jeho činnosti v souladu s posláním a zaměřením.

2.      Člen sdružení je přijímán radou sdružení, která o něm hlasuje.

3.      Členství vzniká dnem přijetí za člena sdružení.

4.      Zánik členství:

     a)      vystoupení člena písemným oznámením,

     b)      úmrtím člena,

     c)      u právnické osoby jejím zrušením,

     d)      zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

     e)      nepodílením se na činnosti sdružení déle než 2 roky,

     f)        zánikem sdružení.

Čl. V 

Práva a povinnosti členů


1.      Člen sdružení má právo zejména:

     a)      podílet se na činnosti sdružení,

     b)      využívat všech služeb sdružení a dalších členských výhod,

     c)      být plně informován o činnosti sdružení, o hospodaření a způsobu využití všech získaných prostředků,

     d)      podávat podněty, návrhy a stížnosti k činnosti sdružení a jeho jednotlivých orgánů a členů,

     e)      kandidovat a být volen do orgánů sdružení.

2.      Člen sdružení má povinnost zejména:

     a)      dodržovat stanovy sdružení,

     b)      aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

     c)      odpovědně vykonávat funkci, do které byl zvolen a plnit úkoly, kterými byl pověřen,

     d)      platit členské příspěvky stanovené valnou hromadou.

Čl. VI

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

1.      Valná hromada

2.      Rada sdružení

3.      Předseda rady sdružení

4.      Revizní komise

ČL. VII

Valná hromada sdružení

1.      Valná hromada je nejvyšším řídícím organem sdružení.

 2.      Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3.      Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou za 2 roky. Předseda Rady sdružení musí svolat vlanou hromadu, kdykoliv, když o to požádá alespoň jedna třetina členů rady nebo dvě pětiny členů sdružení.

4.      Valná hromada zejména:

     a)      rozhoduje o změnách stanov sdružení, případně o dalších vnitřních předpisech,

     b)      schvaluje koncepční záměry sdružení, úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení a zprávu o hospodaření sdružení,

     c)      volí a schvaluje členy rady sdružení a revizní komise,

     d)      rozhoduje o zrušení členství

     e)      rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání.

5.      Usnesení valné hromady jsou platná, souhlasí–li nadpoloviční většina přítomných členů.

Čl. VIII

Rada sdružení

1.      Rada je výkonným orgánem sdružení, řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a za svou činnost zodpovídá valné hromadě.

2.      Rada má nejméně 30 členů.

3.      V radě je zastoupen:

     a)      každý diagnostický ústav České republiky nejméně jedním voleným členem,

     b)      region České republiky nejméně dvěma volenými členy,

     c)      další právnické a fyzické osoby zvolené valnou hromadou.

4.      Mandát člena rady je nepřenosný.

5.      Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Radu svolává předseda sdružení, v  jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně pětkrát ročně.

6.      Na práci rady sdružení se mohou podílet i jiné osoby, zejména zástupci spolupracujících orgánů. |Jejich stanoviska uznává rada jako poradní hlas.

7.      Rada zejména:

     a)      volí ze svých členů předsedu, 2 místopředsedy a hospodáře

      b)      koordinuje činnost sdružení

     c)      svolává valnou hromadu,

     d)      zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

     e)      rozhoduje o přijetí za člena sdružení,

     f)        stanoví zásady způsobu hospodaření se svěřenými prostředky.

6.      Usnesení Rady sdružení jsou platná, souhlasí-li nadpoloviční většina přítomných členů.

Čl. IX

Předseda, místopředsedové a hospodář

1.      Předsedu, 1.místopředsedu, 2.místopředsedu a hospodáře volí a odvolává rada sdružení nadpoloviční většinou přítomných členů.

2.      Předseda a oba místopředsedové zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.

3.      Do působnosti předsedy patří zejména:

     a)      jednat a podepisovat jménem sdružení ve všech věcech,

     b)      řídit jednání rady sdružení a valné hromady,

     c)      kontrolovat hospodaření sdružení na základě rozhodnutí rady,

     d)      rozhodovat a provádět potřebná opatření k zajištění činnosti sdružení v období mezi zasedáními rady,

     e)      pověřit místopředsedy nebo další členy rady plněním bodů a-d.

4.      V době nepřítomnosti předsedy přebírá veškerou pravomoci 1. místopředseda.

5.      Hospodář vede evidenci movitého a nemovitého majetku sdružení, vybírá a eviduje členské příspěvky a provádí účetní  a pokladní operace podle rozhodnutí rady sdružení.

Čl.X

Revizní komise

1.      Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení a za svou činnosti odpovídá valné hromadě sdružení.

 2.      Členy revizní komise volí a odvolává valná hromada sdružení.

3.      Revizní komise má nejméně tři členy.

4.      Revizní komise volí ze svého středu předsedu revizní komise, který má právo účastnit se jednání rady.

5.      Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, nad dodržováním stanov sdružení a ostatních interních pravidel. Upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu prování nejméně dvakrát ročně.

6.      Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

ČL. XI

Zásady hospodaření

1.      Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

 2.      Zdroji majetku jsou zejména:

     a)  dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

     b)      finanční dotace,

     c)      příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.

3.      Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která předkládá valné  hromadě sdružení zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

4.      Finanční příspěvky sdružení a jeho finanční prostředky jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu.

Čl.XII

Řešení sporů

Spory vyplývající z členství nebo z činnosti sdružení řeší rada sdružení. Pokud ani po projednání v radě nedojde k dohodě, rozhoduje valná hromada, jejíž rozhodnutí je konečné.

Čl. XIII

Zánik sdružení

1.      Sdružení zaniká:

     a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením  s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady, vysloví-li se pro to nejméně dvě třetiny řádných členů,

     b)      rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.

2.      Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XIV

Závěrečná ustanovení

1.      Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli sdružení a podporují je.  Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.

2.      Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

3.      Změny a doplňky stanov provádí pouze valná hromada sdružení.

4.      Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

 

V Praze dne 13. ledna 2000

                                                           PaeDr. Jaroslav Dvořák, předseda

                                               Rady sdružení Asociace náhradní výchovy

Přiložené soubory ke stažení:

1. Stanovy Asociace náhradní výchovy.doc - Stanovy Asociace náhradní výchovy.doc[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.